अस्पताल

चिकित्सा उपकरणहरु

प्रतिष्ठानसँग विभिन्न अत्याधुनिक मेडिकल उपकरणहरु छन् । उक्त उपकरण तथा सामाग्रीहरुमध्ये केही महत्वपूर्ण उपकरण तथा सामाग्री तल सूचीमा उल्लेख गरिएको छ ।


- Share -